OGH

Ondernemersvereniging gemeente Heumen

De OGH is de overkoepelende organisatie van zelfstandige ondernemers in de gemeente Heumen. De aangesloten ledenondernemers zijn afkomstig uit alle sectoren van het midden- en kleinbedrijf, d.w.z. detailhandel, ambacht, industriële nijverheid, horeca, zakelijke dienstverlening, bouw en vervoer en zijn gevestigd in de kernen Nederasselt, Overasselt, Heumen en Malden.

Behartiging van uw belangen
De OGH is een echte belangenorganisatie! Goede belangenbehartiging betekent het creëren van een klimaat waarin het goed ondernemen is.
Ondernemers weten als geen ander wat er gebeurt met mensen die blind zijn voor de ontwikkelingen om zich heen. Er dient dus op een goede manier ingespeeld te worden op de steeds ingewikkelder wordende samenleving.

Daarom komt de OGH op voor de belangen van het bedrijfsleven in de gemeente Heumen en de belangen van haar leden in het bijzonder. Belangenbehartiging, de goede en rechtvaardige ondernemerszaak, het behoud en de verdere ontplooiing van het zelfstandig ondernemerschap, dáár is het de OGH om te doen.

Wat doet de OGH voor u?

  • De OGH heeft overleg met het College van B&W over zaken die ondernemers direct of indirect raken, over onder meer bewegwijzering, gemeentelijke lasten en heffingen, bereikbaarheid, stand- en ventplaatsenbeleid, bodemverontreiniging, milieuwetgeving, horecabeleid, vestigings-beleid), criminaliteit;
  • De OGH voert regelmatig overleg met de plaatselijke politiek om ook langs deze weg haar standpunten kenbaar te maken;
  • De OGH is al dan niet rechtstreeks vertegenwoordigd in diverse instanties en commissies om op te komen voor de belangen van haar leden;
  • De OGH verleent steun aan de individuele ondernemers in het geval er problemen rijzen;
  • De OGH voert regelmatig overleg met zusterorganisaties;
  • De OGH organiseert (gezellige) thema- en informele bijeenkomsten;

Contributie
De contributie bedraagt voor 2018
€ 200,- per jaar  (inclusief 21% BTW: € 242,00).

Meer informatie daarover is te verkrijgen bij de penning-meester (Ferdie Renkens, te bereiken via het secretariaat).